EEN ECONOMISCH STERKE VRIJETIJDSBOULEVARD, MÉT RUIMTE VOOR WONEN

Het college van burgemeester en wethouders heeft in de vergadering van 28 mei het perspectief
voor de Vrijetijdsboulevard (VTB) Roden vastgesteld onder voorbehoud van instemming door
de gemeenteraad.

De gemeente heeft in samenwerking met de ondernemers en grondeigenaren op de VTB het afgelopen
jaar een ontwikkelperspectief voor het gebied laten maken. Het perspectief geeft ruimte aan
economische kansen en maakt het gebied groener en sfeervoller. Daarnaast levert het extra
woonkavels op in de Noordenveldse woningmarkt. Voor de direct omwonenden wordt in juni een
inloopbijeenkomst georganiseerd waar de perspectieven bekeken kunnen worden.
Versterken economie door toevoegen verblijfskwaliteit

De bezoekersaantallen naar het gebied zijn de afgelopen jaren afgenomen en de beoogde vestiging
van nieuwe aanvullende bedrijvigheid heeft niet de omvang gekregen zoals deze werd verwacht. De
VTB geeft de indruk ‘on-af’ te zijn en dat doet de ontwikkeling geen goed. De kwetsbaarheid van het
gebied is door het faillissement van de Vrijbuiter in 2018 onderstreept. Alle betrokkenen in het gebied
zijn het er over eens dat de VTB ook in de toekomst voor Roden een economische f actor van belang
moet blijven. Aanvullende bedrijvigheid moet vooral gericht zijn op het ‘afmaken’ van het plein. Door
de landschappelijke kwaliteiten om Roden heen letterlijk het gebied in te trekken wordt het gebied veel
groener, wordt het karakter van een Brink/Esdorp versterkt en neemt de verblijfskwaliteit toe.

Braakliggende kavel wordt woningbouw
Op de braakliggende kavel waar nu het tijdelijke Bikepark is gevestigd wordt gekoerst op een
kwalitatief aantrekkelijke woonwijk met veel groene ruimte. In het perspectief worden ook voor de
gebieden links en rechts (gebieden A en C op het kaartje) van de braakliggende kavel mogelijkheden
voor woningbouw geschetst. De gemeente is onder voorwaarden bereid een dergelijke ontwikkeling
mogelijk te maken en nodigt de betreffende grondeigenaren uit deze kans op te pakken.
Een prachtig en uitvoerbaar perspectief.

Wethouder Henk Kosters: “de samenwerking in het gebied heeft een prachtig en uitvoerbaar
perspectief opgeleverd. Voor het gebied betekent dit echt een flinke kwaliteitsverbetering waarbij we
recht doen aan zowel de publieke als de private belangen. Daarmee maken we een economisch sterke
vrijetijdsboulevard én creëren we extra kavels voor woningbouw. Ons college kan zich vinden in de
geschetste koers en heeft onder voorbehoud van instemming van de raad ingestemd met het verder
uitwerken naar een definitief ontwerp”.

 


Wat speelt er nu ?

Title

Artist

Huidig programma

Hit Express

22:00 24:00